Algemene voorwaarden

Overeenkomst tussen gebruiker en Allround Support Groep.
De Allround Support Groep Website bestaat uit verschillende Webpagina’s die worden aangedreven
door Allround Support Groep. De Allround Support Groep Website wordt u aangeboden onder de
voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en
mededelingen. Uw gebruik van de Allround Support Groep Website vormt uw akkoord met al deze
voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.

Verandering van deze algemene voorwaarden
Allround Support Groep behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen
volgens welke de Allround Support Groep Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet
beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Allround Support Groep
Website.

Links naar de websites beheerd door derden
De Allround Support Groep Website kan links naar andere Websites (“Gelinkte Sites”) bevatten. De
Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Allround Support Groep en Allround Support Groep is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot
eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een
Gelinkte Site. Allround Support Groep is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen
van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Allround Support Groep verstrekt deze links uitsluitend voor
uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van
Allround Support Groep van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik
Als voorwaarde aan het gebruik van de Allround Support Groep Website, garandeert u Allround
Support Groep dat u de Allround Support Groep Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig
doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag
de Allround Support Groep Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing,
overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Allround Support Groep Website of het gebruik
en genot van de Allround Support Groep Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op
geen enkele wijze via de Allround Support Groep Web Sites materialen of informatie verkrijgen of
trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt
of beschikbaar zijn gesteld.

Gebruik communicatiediensten
De Allround Support Groep Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums,
communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of
communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het
grote publiek of met een groep. (collectief, “Communicatiediensten”), u gaat akkoord met het
gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die

verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u
akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:

te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten
van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk,
schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn
door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder
bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke
toelatingen ontvangen hebt.
Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of
programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de
Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst,
waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal
gedistribueerd kan worden.
Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom
of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen
middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of
remmen.
Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende
Communicatiedienst schenden.
Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail
adressen, zonder hun toestemming.
Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.
Allround Support Groep is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Allround
Support Groep behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te
beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Allround Support Groep behoudt
het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan
ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.Allround Support Groep behoudt het recht om
naar Allround Support Groep’s eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit
nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of
overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te
plaatsen of te verwijderen.Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende
informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. Allround Support Groep heeft geen
controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en

daarom kan Allround Support Groep niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de
Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een
Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Allround Support Groep
woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Allround Support
Groep.Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste
gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving
van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

Materialen verstrekt aan allround support groep of geplaatst op een allround support groep website
Allround Support Groep beschouwt de materialen die u verstrekt aan Allround Support Groep
(inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Allround Support
Groep Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: “Inzending”), niet als eigendom.
Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u
Allround Support Groep, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties,
toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder
beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk
uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het
bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.Er zal geen vergoeding worden betaald
met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. Allround Support Groep is
niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk
moment naar Allround Support Groep’s eigen goeddunken verwijderen.Met het plaatsen, uploaden,
toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de
houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent
zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u
om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE
Allround Support Groep WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN
BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. Allround
Support Groep EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF
WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE Allround Support Groep WEBSITE. ER DIENT NIET TE WORDEN
VERTROUWD OP ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE Allround Support Groep WEBSITE
VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE
AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN VOOR EEN OP UW SITUATIE
TOEGESPITST ADVIES.Allround Support Groep EN HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE
GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE,
SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS
OPGENOMEN OP DE Allround Support Groep WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR
ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE
INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE
GEGEVENS GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. Allround
Support Groep EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET
BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES

BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN
NIET-INBREUKMAKENDHEID.VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK
RECHT, ZIJN Allround Support Groep EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE
OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE
VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE
VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE Allround Support Groep WEBSITE, MET DE
VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE Allround Support Groep WEBSITE OF
DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN
DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE Allround Support Groep WEBSITE WORDEN
VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE Allround Support Groep
WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID,
RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS Allround Support Groep WEBSITE VAN DE
MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN
UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE
SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OP U NIET VAN
TOEPASSING IS. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE Allround Support
Groep WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE
VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE Allround Support Groep WEBSITE TE STAKEN.

Beëindiging/beperking toegang
Allround Support Groep behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang
tot de Allround Support Groep Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte
daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal
toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de
wetten van de staat Washington, V.S. u stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die
voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Allround Support Groep Website, vallen
onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van King
County, Washington, V.S. Gebruik van de Allround Support Groep Website is ongeautoriseerd binnen
jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en
zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het
gebruik van de Allround Support Groep Website geen samenwerkingsverband partnerschap,
dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Allround Support Groep. Op de
nakoming van deze overeenkomst door Allround Support Groep zijn bestaand recht en juridische
procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen
doet afbreuk aan het recht van Allround Support Groep om te voldoen aan verzoeken of vereisten
van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Allround Support
Groep Website of informatie die aan Allround Support Groep is verstrekt of door Allround Support
Groep is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van
deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip
van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en
aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn
vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo
dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht
zal blijven. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele

overeenkomst tussen de gebruiker en Allround Support Groep met betrekking tot de Allround
Support Groep Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige
communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker
en Allround Support Groep met betrekking tot de Allround Support Groep Website. Een gedrukte
versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is
gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd
zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde
bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn
aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle
daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Engels.

Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht:
De inhoud van de Allround Support Groep Website is: Allround Support Groep en/of haar
leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van
hun respectievelijke eigenaars zijn.De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties,
producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden
afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of
gebeurtenis.Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreak op het auteursrecht
Krachtens Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Artikel 512(c)(2) dienen
kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd
naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de Serviceprovider. ER WORDT GEEN
ANTWOORD GEGEVEN OP VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE.
Zie Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het
auteursrecht.

Stay Allround pakket

Get Allround pakket

Be Allround pakket

Stay online pakket

Get online pakket

Be online pakket

Stay Connected pakket

Get Connected pakket

Be Connected pakket